Configuració

Contrasenya oblidada?

Termes i Condicions

TERMES I CONDICIONS

1. INTRODUCCIÓ

El present document (conjuntament amb tots els documents en ell esmentats) estableix les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquesta pàgina web (www.disnou.com) i la compra de productes en la mateixa (d’ara endavant, les “Condicions”).

Li preguem que llegeixin atentament les presents Condicions, la nostra Política de Cookies i la nostra Política de Privacitat, abans d’usar aquesta pàgina web. En utilitzar aquesta pàgina web o fer una comanda a través de la mateixa vostè consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per les nostres Polítiques de Protecció de Dades, per la qual cosa si no està vostè d’acord amb totes les Condicions i amb les Polítiques de Protecció de Dades, no ha d’usar aquesta pàgina web. Aquestes Condicions podrien ser modificades.

És la seva responsabilitat llegir-les periòdicament, ja que resultaran aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment de realització de comandes o, a falta d’aquests, l’ús de la pàgina web. Si té alguna pregunta relacionada amb les Condicions o les Polítiques de Protecció de Dades pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte. El contracte podrà formalitzar-se, a la seva elecció, en qualsevol dels idiomes en els quals les Condicions estan disponibles en aquesta pàgina web.

2. LES NOSTRES DADES

La venda d’articles a través d’aquesta pàgina web és realitzada sota la denominació www.disnou.com per . Disnou,S.L.., amb CIF: B-65164873, amb correu electrònic, info@disnou.com i domicili social en: Polígon Industrial Pla de la Bruguera, Carrer Bages, 35. 08211 Castellar del Vallès (BARCELONA ) SPAIN.

3. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

La informació o dades personals que ens faciliti sobre vostè seran tractats conformement a el que s’estableix en les Polítiques de Protecció de Dades, recollida en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). En fer ús d’aquesta pàgina web vostè consent el tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que ens faciliti són veraces i es corresponen amb la realitat.

El propietari, Disnou, S.L., amb CIF: B-65164873 des d’ara, Disnou, ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades que es faciliten i, a més, s’han instal·lat els mitjans i mesures tècniques al seu abast per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliten. L’usuari podrà, en tot moment, exercitar els drets reconeguts en la LOPD, d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

4. ÚS DE LA NOSTRA PÀGINA WEB

En fer ús d’aquesta pàgina web i realitzar comandes a través de la mateixa vostè es compromet a:

Fer ús d’aquesta pàgina web únicament per a realitzar consultes o comandes legalment vàlides.
No realitzar cap comanda falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una comanda d’aquesta índole estarem autoritzats a anul·lar-lo i informar les autoritats pertinents.
Facilitar-nos la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades de contacte de forma veraç i exacta. Així mateix, consent que podrem fer ús d’aquesta informació per a posar-nos en contacte amb vostè si és necessari (veure la nostra Política de Privacitat).
Si no ens facilita vostè tota la informació que necessitem, no podrem cursar la seva comanda.

En realitzar una comanda a través d’aquesta pàgina web, vostè declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes.

5. DISPONIBILITAT DEL SERVEI

Els articles que s’ofereixen a través d’aquesta pàgina web estan disponibles per al seu enviament a territori espanyol (ESPANYA).

Per a qualsevol altra destinació d’enviament (fora d’Espanya) contactar amb info@disnou.com

Duanes: En el cas d’enviaments a Canàries , Ceuta i Melilla el destinatari haurà de fer-se càrrec de qualsevol tipus d’impostos o eventuals despeses de duana que li siguin exigits per aquesta entitat.

6. COM REALITZAR UNA COMANDA

Per a realitzar una comanda, haurà de seguir el procediment de compra online i fer clic a “Pagar”des del carret dels seus productes. Seguidament haurà d’emplenar les dades sol·licitades i veurà el detall i cost de la comanda que està realitzant i haurà de marcar en la casella corresponent, que accepta els termes i condicions, després de llegir-los i estar d’acord. A continuació en fer clic a “Realitzar Comanda” passarà a la pantalla intermèdia on podrà pagar amb la seva targeta de crèdit de manera segura o cancel·lar la comanda. En prémer “Pagar amb Targeta” se li conduirà a l’entorn segur de l’entitat bancària i haurà d’emplenar el formulari amb les dades de la seva targeta de crèdit i acceptar. Segons nova normativa, hem d’informar-lo que la transacció que vostè farà la fer el pagament es realitzarà en el territori espanyol, Espanya. Seguidament, vostè rebrà un correu electrònic justificant recepció de la seva comanda (la “Confirmació de Comanda”).

7. DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

Totes les comandes estan subjectes a la disponibilitat dels productes. Si es produïssin dificultats quant al subministrament de productes o si no queden articles en estoc, li reemborsarem qualsevol quantitat que pogués vostè haver abonat.

8. MITJANS TÈCNICS PER A CORREGIR ERRORS

En cas que vostè detectés que s’ha produït un error en introduir les seves dades personals durant el seu registre com a usuari d’aquesta pàgina web, podrà modificar els mateixos en l’apartat “El meu Compte”.

En tot cas, podrà corregir errors relacionats amb les dades personals aportades durant el procés de compra dirigint-se a l’adreça de correu electrònic info@disnou.com, així com exercitar el dret de rectificació contemplat en la nostra Política de Privacitat.

Aquesta pàgina web mostra finestres de confirmació en diversos apartats del procés de compra que no permeten prosseguir amb la comanda si les dades d’aquests apartats no s’han proporcionat correctament. Així mateix, aquesta pàgina web ofereix els detalls de tots els articles que hagi afegit a la seva cistella durant el procés de compra, de manera que, abans de realitzar el pagament, vostè podrà modificar les dades de la seva comanda.

Si vostè detectés un error en la seva comanda amb posterioritat a la finalització del procés de pagament, haurà de posar-se en contacte de manera immediata amb nosaltres, en l’adreça de correu electrònic anteriorment esmentat, perquè puguem esmenar l’error al més aviat possible.

9. LLIURAMENT

Tret que existeixin circumstàncies derivades de la personalització dels productes, o es produeixin circumstàncies imprevistes o extraordinàries, li enviarem la comanda consistent en els producte/s relacionats en cada Confirmació d’Enviament en el termini assenyalat en la pàgina web segons el mètode d’enviament seleccionat i, en tot cas, en el termini màxim de 30 dies a comptar donis de la data de la Confirmació de Comanda.

Si per algun motiu no poguéssim complir amb la data de lliurament, l’informarem d’aquesta circumstància i li donarem l’opció de seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. Tingui en compte, en qualsevol cas, que no realitzem lliuraments a domicili els dissabtes ni els diumenges.

A l’efecte de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el “lliurament” o que la comanda ha estat “lliurat” en el moment en el qual vostè o un tercer indicat per vostè adquireixi la possessió material dels productes, la qual cosa s’acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda en l’adreça de lliurament convingut.

10. IMPOSSIBILITAT DE LLIURAMENT

Si ens resulta impossible efectuar el lliurament de la seva comanda, l’empresa encarregada de realitzar el lliurament designat per Disnou, contactarà amb vostè en els telèfons facilitats per a establir un horari de lliurament.

Si encara així no és possible realitzar el lliurament l’empresa encarregada del lliurament ens retornarà l’enviament a les nostres instal·lacions i vostè haurà de contactar amb nosaltres per a informar-lo de com fer perquè li sigui enviat de nou. Si no estarà en el lloc de lliurament a l’hora convinguda, li preguem que es posi en contacte amb l’empresa de lliurament per a notificar-ho.

En cas que transcorreguts 30 dies des que la seva comanda estigui disponible per al seu lliurament, la comanda no hagi estat lliurat per causa no imputable a nosaltres, estarem autoritzats a no reemborsar la comanda ni les despeses d’enviament generats

11. TRANSMISSIÓ DEL RISC I LA PROPIETAT

Els riscos dels productes seran al seu càrrec a partir del moment del seu lliurament.

Vostè adquirirà la propietat dels productes quan rebem el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació amb aquests, inclosos les despeses d’enviament, o bé en el moment del lliurament (segons la definició continguda en la clàusula 9 anterior), si aquesta tingués lloc en un moment posterior.

12. PREU I PAGAMENT

Els preus de la pàgina web inclouen IVA, però exclouen les despeses d’enviament, que ho veurà i s’afegirà a l’import total degut segons s’exposa en resum desglossat del cost de la comanda en la pàgina del carret, amb productes que desitja adquirir.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes respecte als que ja li hàgim enviat una Confirmació de Comanda. Una vegada que hagi seleccionat tots els articles que desitja comprar, aquests s’hauran afegit a la seva cistella i el pas següent serà tramitar la comanda i efectuar el pagament. Per a això, haurà de seguir els passos del procés de compra, emplenant o comprovant la informació que en cada pas se li sol·licita. Durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, podrà modificar les dades de la seva comanda. Disposa d’una descripció detallada del procés de compra en ‘Com realitzar una Comanda’ de l’anterior apartat 6. Si és vostè un usuari registrat, disposa d’un detall de les comandes realitzades en l’apartat El meu Compte.

Podrà utilitzar com a mitjà de pagament les targetes de crèdit o dèbit, Visa i Mastercard. Per a minimitzar el risc d’accés no autoritzat, es codificaran les dades de la seva targeta de crèdit utilitzant un dels entorns més segurs que existeixen, Redsys. En fer clic a “Autoritzar Pagament” vostè està confirmant que és el legítim propietari de la targeta.

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora d’aquestes, però si aquesta entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap comanda amb vostè.

13. COMPRA COM A CONVIDAT

Aquesta pàgina web també permet la compra a través de la funcionalitat de compra com a convidat. En aquesta modalitat de compra, se li sol·licitaran únicament les dades imprescindibles per a poder tramitar la seva comanda. Una vegada finalitzat el procés de compra, se li oferirà la possibilitat de registrar-se com a usuari o continuar com a usuari no registrat.

14. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT I FACTURACIÓ

De conformitat amb el que es disposa en l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, el lliurament dels articles s’entendrà localitzada en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol si l’adreça de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l’article concret de què es tracti. En les comandes amb destinació a Canàries, Ceuta i Melilla, els lliuraments es trobaran exemptes d’IVA per aplicació del que es disposa en l’article 21 de Llei 37/1992, sense perjudici de l’aplicació dels impostos i aranzels corresponents conforme a la normativa vigent en cadascun d’aquests territoris i és al propi comprador o destinatari a qui competeix el pagament del IGIC (Impost Canari) o el IPSI (a Ceuta i Melilla) del producte importat..

Vostè ens autoritza expressament a emetre la factura en suport electrònic.

15. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I CANVIS

Dret legal a desistir de la compra.

15.1 DRET DE DESISTIMENT

Si vostè està contractant com a consumidor i usuari, té vostè dret a desistir del contracte actual en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns o en cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l’últim d’aquests béns. Per a exercir el dret de desistiment, deurà vostè notificar-nos a: Disnou, S.L., (disnou.com), escrivint-nos al correu electrònic info@disnou.com o al nostre formulari de contacte, la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu electrònic). Per a complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici per la seva part d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

15.2 CONSEQÜÈNCIES DEL DESISTIMENT.

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, excepte les despeses ocasionades de lliurament, sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se’ns informi de la seva decisió de desistir del present demanat. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial. No incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. No obstant l’anterior, podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució d’aquests, segons quina condició es compleixi primer.

Deurà vostè retornar-nos o lliurar-nos directament els productes a través d’un missatger/Courier, o enviar els productes a [Disnou, S.L. , Polígon Industrial Pla de la Bruguera, Carrer Bages, 35. 08211 Castellar del Vallès (BARCELONA ) SPAIN ], sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini.

Si es tracta d’un canvi, per error en l’elecció de talla o color o en qualsevol de les opcions del producte, l’usuari comprador es farà càrrec de les despeses d’enviament de tornada a la nostra oficina.

15.3 DISPOSICIONS COMUNES.

No tindrà vostè dret a desistir del Contracte l’objecte del qual sigui el subministrament d’algun dels productes següents:

Articles personalitzats.
Béns per a ús alimentari o similars per raons d’higiene.
El seu dret a desistir del contracte serà aplicable exclusivament a aquells productes que es retornin en les mateixes condicions en què vostè els va rebre.

El producte ha d’estar en perfecte estat i amb el seu embalatge i etiquetatge original. La devolució no podrà tenir lloc en cap cas si els productes subministrats van ser manifestament objecte d’ús, o si l’embolcall de la marca ha estat vulnerat d’alguna manera. No ha de presentar escriptures, adhesius o cinta d’embalatge i ha de conservar tots els accessoris amb els quals va ser servit , així com amb la seva corresponent factura.

De no complir aquestes condicions no es podrà procedir a la devolució.

En cas que desitgi retornar els productes, vostè serà responsable dels costos de devolució. Si us plau, tingui en compte que si vostè decideix retornar-nos els articles a ports deguts estarem autoritzats a carregar-li les despeses en què puguem incórrer o a rebutjar la recepció directament. Després d’examinar l’article li comunicarem si té dret al reemborsament de les quantitats abonades. El reemborsament de les despeses de transport únicament es realitzarà quan el dret de desistiment s’exerciti dins del termini legal i es retornin tots els articles que componen la comanda en qüestió. El reemborsament s’efectuarà al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins del termini de 14 dies des de la data en què vostè ens va comunicar la seva intenció de desistir. No obstant això, podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels béns, segons quina condició es compleixi primer. El reemborsament s’efectuarà sempre en el mateix mitjà de pagament que vostè va utilitzar per a pagar la compra. Vostè assumirà el cost i risc de retornar-nos els productes, tal com s’ha indicat anteriorment. Si tenen algun dubte, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte.

15.5 DEVOLUCIONS DE PRODUCTES DEFECTUOSOS.

En els casos en què vostè consideri que en el moment del lliurament el producte no s’ajusta a l’estipulat en la comanda, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres de forma immediata (48 h) per mitjà del nostre formulari de contacte facilitant les dades del producte així com del mal que sofreix, i li respondrem amb un email, on li indicarem la forma de conducta. Procedirem a examinar detingudament el producte retornat i li comunicarem per e-mail dins d’un termini raonable si escau el reemborsament o la substitució del mateix (si escau). El reemborsament o la substitució de l’article s’efectuarà al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l’article no conforme.

Les quantitats pagades per aquells productes que siguin retornats a causa d’alguna tara o defecte, quan realment existeixi, li seran reemborsades íntegrament, inclosos les despeses de lliurament incorreguts per a lliurar-li l’article i els costos en què vostè hagués incorregut per a retornar-nos-el a nosaltres. La devolució s’efectuarà en el mateix mitjà de pagament que es va utilitzar per a pagar la compra. Queden en tot cas fora de perill, els drets reconeguts per la legislació vigent.

16. GARANTIES

Si vostè compra i fa la comanda com a consumidor i usuari, li oferim garanties sobre els productes comercialitzats a través d’aquesta pàgina web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte, responent, per tant, per la falta de conformitat dels mateixos que es manifesti en un termini de dos anys des del lliurament del producte. No obstant això, li recordem que haurà d’aportar evidències suficients respecte la falta de conformitat del producte amb el contractat si això es manifestés una vegada transcorreguts sis mesos des del lliurament del producte.

S’entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que (i) s’ajustin a la descripció realitzada per nosaltres i posseeixin les qualitats que hàgim presentat en aquesta pàgina web, (ii) siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus i (iii) presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus que siguin amb fonament esperables.

En aquest sentit, si algun dels productes no fos conforme amb el contracte, vostè haurà de posar-lo en el nostre coneixement seguint el procediment detallat en l’apartat anterior on s’exposa i a través de qualsevol dels mitjans de comunicació previstos a aquest efecte.

Els productes que venem, estan mecanitzats i muntats per especialistes.Únicament seleccionem els productes de la màxima qualitat, però les característiques naturals dels materials són inevitables i pot haver-hi diferències entre tirades espaiades en el temps, han de ser acceptades com a part de l’aparença singular del tipus de producte.

17. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Tret que expressament es disposi el contrari en les presents Condicions, la nostra responsabilitat en relació amb qualsevol producte adquirit en la nostra pàgina web estarà limitada estrictament al preu de compra d’aquest producte.

No obstant això, i excepte disposició legal en sentit contrari, no acceptarem cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:

Perdudes d’ingressos o vendes;
Pèrdua de negoci;
Pèrdua de contractes;
Pèrdua d’estalvis previstos;
Pèrdua de dades; i
Pèrdua de temps de gestió o d’horari d’oficina
A causa de la naturalesa oberta d’aquesta pàgina web i a la possibilitat que es produeixin errors en el magatzematge i transmissió d’informació digital, no garantim la precisió i seguretat de la informació transmesa o obtinguda per mitjà d’aquesta pàgina web tret que s’estableixi expressament el contrari en aquesta.

Amb l’abast que permeti la llei, excloem totes les garanties, excepte aquelles que no puguin ser legítimament excloses enfront dels consumidors i usuaris.

18. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Disnou, és titular dels drets del propietat industrial i intel·lectual així com de la informació continguda en el website (imatges, textos, dissenys, logotips, productes, codi de font, estructura de navegació, base de dades, vídeos, animacions, àudios) i qualsevol altre contingut que en la mateixa aparegui.

Disnou, no assumeix la responsabilitat de la utilització que l’Usuari realitzi del contingut del Website que pugui suposar una violació de qualsevol tipus de norma, nacional o internacional, dels drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers.

19. VIRUS, PIRATERIA I ALTRES ATACS INFORMÀTICS

Vostè no ha de realitzar un ús indegut d’aquesta pàgina web mitjançant la introducció intencionada en la mateixa de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu. Vostè no tractarà de tenir accés no autoritzat a aquesta pàgina web, al servidor en què aquesta pàgina es troba allotjada o a qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb la nostra pàgina web. Vostè es compromet a no atacar aquesta pàgina web a través d’un atac de denegació de servei o d’un atac de denegació de servei distribuït. L’incompliment d’aquesta clàusula podria portar aparellada la comissió d’infraccions tipificades per la normativa aplicable. Informarem de qualsevol incompliment d’aquesta normativa a les autoritats competents i cooperarem amb elles per a descobrir la identitat de l’atacant. Així mateix, en cas d’incompliment de la present clàusula, deixarà immediatament d’estar autoritzat a usar aquesta pàgina web. No serem responsables de qualsevol mal o pèrdua resultant d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu que pugui afectar el seu ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l’ús d’aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als quals la mateixa redireccions.

20. LINKS DES DE LA NOSTRA PÀGINA WEB

En el cas que la nostra pàgina web contingui links a altres pàgines web i materials de tercers, aquests links es faciliten únicament a efectes informatius, sense que nosaltres tinguem control algun sobre el contingut d’aquestes pàgines web o materials. Per tant, no acceptem cap responsabilitat per qualsevol mal o pèrdua derivats del seu ús.

21. COMUNICACIONS PER ESCRIT

La normativa aplicable exigeix que part de la informació o comunicacions que li enviem siguin per escrit. Mitjançant l’ús d’aquesta pàgina web, vostè accepta que la major part d’aquestes comunicacions amb nosaltres siguin electròniques. Ens posarem en contacte amb vostè per correu electrònic o li facilitarem informació penjant avisos en aquesta pàgina web. A efectes contractuals, vostè consent a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els seus drets reconeguts per llei.

22. NOTIFICACIONS

Les notificacions que vostè ens enviï hauran d’enviar-se preferiblement a través del nostre formulari de contacte. Conformement al que es disposa en la clàusula anterior i tret que s’estipuli el contrari, li podrem enviar comunicacions bé a l’e-mail o bé a l’adreça postal facilitada per vostè a l’hora de realitzar una comanda. S’entendrà que les notificacions han estat rebudes i han estat correctament fetes en el mateix instant en què es pengin en la nostra pàgina web, 24 hores després d’haver-se enviat un correu electrònic, o tres dies després de la data de franqueig de qualsevol carta. Per a provar que la notificació ha estat feta, serà suficient amb provar, en el cas d’una carta, que tenia l’adreça correcta, estava correctament segellada i que va ser degudament lliurada en correus o en una bústia i, en el cas d’un correu electrònic, que el mateix va ser enviat a l’adreça de correu electrònic especificada pel receptor.

23. CESSIÓ DE DRETS I OBLIGACIONS

El contracte és vinculant tant per a vostè com per a nosaltres, així com per als nostres respectius successors, cessionaris i causahavents. Vostè no podrà transmetre, cedir, gravar o de qualsevol altra manera transferir un contracte o algun dels drets o obligacions derivats d’aquest, sense haver obtingut el nostre consentiment previ per escrit. Podem transmetre, cedir, gravar, subcontractar o de qualsevol altra manera transferir un contracte o algun dels drets o obligacions derivats d’aquest, en qualsevol moment durant la seva vigència. Per a evitar qualsevol dubte, aquestes transmissions, cessions, gravàmens o altres transferències no afectaran els drets que, si escau, vostè, com a consumidor, té reconeguts per llei ni anul·laran, reduiran o limitaran de qualsevol altra forma les garanties, tant expresses com tàcites, que li haguéssim pogut atorgar.

24. ESDEVENIMENTS FORA DEL NOSTRE CONTROL

No serem responsables per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan el mateix es degui a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable (“Causa de Força Major”). Les Causes de Força Major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, falta d’exercici, omissió o accident que estigui fora del nostre control raonable, com per exemple, vagues, fenòmens meteorològics, desastres naturals o fallades de tercers com els transports o comunicacions.

S’entendrà que les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la Causa de Força Major continuï, i disposarem d’una ampliació en el termini per a complir aquestes obligacions per un període de temps igual al que duri la Causa de Força Major. Posarem tots els mitjans raonables perquè finalitzi la Causa de Força Major o per a trobar una solució que ens permeti complir les nostres obligacions malgrat la Causa de Força Major.

25. RENÚNCIA

La falta de requeriment per part nostra del compliment estricte per la seva part d’alguna de les obligacions assumides per vostè en virtut d’un contracte o de les presents Condicions o la falta d’exercici per part nostra dels drets o accions que ens poguessin correspondre en virtut d’aquest contracte o de les Condicions, no suposarà renúncia ni cap limitació en relació amb aquests drets o accions ni li exonerarà a vostè de complir amb tals obligacions. Cap renúncia per part nostra a un dret o acció concret suposarà una renúncia a altres drets o accions derivats d’un contracte o de les Condicions. Cap renúncia per part nostra a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats d’un contracte farà efecte, tret que s’estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i se li comuniqui a vostè per escrit de conformitat amb el que es disposa en l’apartat de Notificacions anterior.

26. EL NOSTRE DRET A MODIFICAR AQUESTES CONDICIONS

Tenim dret de revisar i modificar els presents Condicions en qualsevol moment. Vostè estarà subjecte a les polítiques i Condicions vigents en el moment en què usi la present pàgina web o efectuï cada comanda, tret que per llei o decisió d’organismes governamentals hàgim de fer canvis amb caràcter retroactiu en aquestes polítiques, Condicions o Política de Privacitat, en aquest cas, els possibles canvis afectaran també les comandes que vostè hagués fet prèviament.

27. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’ús de la nostra pàgina web i els contractes de compra de productes a través dita pàgina web es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o guardi relació amb l’ús de la pàgina web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols. Si vostè està contractant com a consumidor, res en la present clàusula afectarà els drets que com a tal li reconeix la legislació vigent.

28. COMENTARIS, SUGGERIMENTS, QUEIXES I RECLAMACIONS

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebudes. Li preguem que ens enviï tals comentaris i suggeriments, així com qualsevol consulta, queixa o reclamació a través del nostre formulari de contacte.

Les seves queixes i reclamacions seran ateses en el termini més breu possible i, en tot cas, en el termini màxim d’un mes. Així mateix, quedaran registrades amb una clau identificativa que posarem en el seu coneixement i li permetrà fer seguiment d’aquestes.

VOLVER A INICIO

X