Configuració

Contrasenya oblidada?

Política de Venda

POLÍTICA DE CANCEL·LACIONS, DEVOLUCIONS I CANVIS

Dret legal a desistir de la compra.

DRET DE DESISTIMENT

Si vostè està contractant com a consumidor i usuari, té vostè dret a desistir del contracte actual en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns o en cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l’últim d’aquests béns. Per a exercir el dret de desistiment, deurà vostè notificar-nos a: Disnou, S.L., (disnou.com), escrivint-nos al correu electrònic info@disnou.com o al nostre formulari de contacte, la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu electrònic). Per a complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici per la seva part d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

CONSEQÜÈNCIES DEL DESISTIMENT.

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, excepte les despeses ocasionades de lliurament, sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se’ns informi de la seva decisió de desistir del present demanat. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial. No incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. No obstant l’anterior, podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució d’aquests, segons quina condició es compleixi primer.

Deurà vostè retornar-nos o lliurar-nos directament els productes a través d’un missatger/Courier, o enviar els productes a [Disnou, S.L. , Polígon Industrial Pla de la Bruguera, Carrer Bages, 35. 08211 Castellar del Vallès (BARCELONA ) SPAIN ], sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini.

Si es tracta d’un canvi, per error en l’elecció de talla o color o en qualsevol de les opcions del producte, l’usuari comprador es farà càrrec de les despeses d’enviament de tornada a la nostra oficina.

DISPOSICIONS COMUNES.

No tindrà vostè dret a desistir del Contracte l’objecte del qual sigui el subministrament d’algun dels productes següents:

  • Articles personalitzats.
  • Béns per a ús alimentari o similars per raons d’higiene.

El seu dret a desistir del contracte serà aplicable exclusivament a aquells productes que es retornin en les mateixes condicions en què vostè els va rebre.

El producte ha d’estar en perfecte estat i amb el seu embalatge i etiquetatge original. La devolució no podrà tenir lloc en cap cas si els productes subministrats van ser manifestament objecte d’ús, o si l’embolcall de la marca ha estat vulnerat d’alguna manera. No ha de presentar escriptures, adhesius o cinta d’embalatge i ha de conservar tots els accessoris amb els quals va ser servit , així com amb la seva corresponent factura.

De no complir aquestes condicions no es podrà procedir a la devolució.

En cas que desitgi retornar els productes, vostè serà responsable dels costos de devolució. Si us plau, tingui en compte que si vostè decideix retornar-nos els articles a ports deguts estarem autoritzats a carregar-li les despeses en què puguem incórrer o a rebutjar la recepció directament. Després d’examinar l’article li comunicarem si té dret al reemborsament de les quantitats abonades. El reemborsament de les despeses de transport únicament es realitzarà quan el dret de desistiment s’exerciti dins del termini legal i es retornin tots els articles que componen la comanda en qüestió. El reemborsament s’efectuarà al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins del termini de 14 dies des de la data en què vostè ens va comunicar la seva intenció de desistir. No obstant això, podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels béns, segons quina condició es compleixi primer. El reemborsament s’efectuarà sempre en el mateix mitjà de pagament que vostè va utilitzar per a pagar la compra. Vostè assumirà el cost i risc de retornar-nos els productes, tal com s’ha indicat anteriorment. Si tenen algun dubte, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte.

DEVOLUCIONS DE PRODUCTES DEFECTUOSOS.

En els casos en què vostè consideri que en el moment del lliurament el producte no s’ajusta a l’estipulat en la comanda, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres de forma immediata (48 h) per mitjà del nostre formulari de contacte facilitant les dades del producte així com del mal que sofreix, i li respondrem amb un email, on li indicarem la forma de conducta. Procedirem a examinar detingudament el producte retornat i li comunicarem per e-mail dins d’un termini raonable si escau el reemborsament o la substitució del mateix (si escau). El reemborsament o la substitució de l’article s’efectuarà al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l’article no conforme.

Les quantitats pagades per aquells productes que siguin retornats a causa d’alguna tara o defecte, quan realment existeixi, li seran reemborsades íntegrament, inclosos les despeses de lliurament incorreguts per a lliurar-li l’article i els costos en què vostè hagués incorregut per a retornar-nos-el a nosaltres. La devolució s’efectuarà en el mateix mitjà de pagament que es va utilitzar per a pagar la compra. Queden en tot cas fora de perill, els drets reconeguts per la legislació vigent.

GARANTIES

Si vostè compra i fa la comanda com a consumidor i usuari, li oferim garanties sobre els productes comercialitzats a través d’aquesta pàgina web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte, responent, per tant, per la falta de conformitat dels mateixos que es manifesti en un termini de dos anys des del lliurament del producte. No obstant això, li recordem que haurà d’aportar evidències suficients respecte la falta de conformitat del producte amb el contractat si això es manifestés una vegada transcorreguts sis mesos des del lliurament del producte.

S’entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que (i) s’ajustin a la descripció realitzada per nosaltres i posseeixin les qualitats que hàgim presentat en aquesta pàgina web, (ii) siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus i (iii) presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus que siguin amb fonament esperables.

En aquest sentit, si algun dels productes no fos conforme amb el contracte, vostè haurà de posar-lo en el nostre coneixement seguint el procediment detallat en l’apartat anterior on s’exposa i a través de qualsevol dels mitjans de comunicació previstos a aquest efecte.

TORNAR A INICI

X